S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Bu kısımda bir çok sorunuzun cevabını bulacağınıza inanıyoruz

Herhangi bir sıvı içerisinde katı maddenin çözünmeden asılı olarak kalmasıdır.
Emülsiyon birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Bir sıvı (dağılan faz), öbürü (dağınılan faz) içinde dağılmış durumdadır. Emülsiyon oluşma sürecine emülsifikasyon denir. Bir emülgatör (emülsifikatör, emülsifiyer veya emüljen olarak da bilinir) bir emülsiyonu kararlı kılan, genelde sürfaktan özellikli bir maddedir.

Farmakovijilans günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması şeklinde tanımlanabilir. Diğer bir deyişle farmakovijilans, ilaçların her türlü arzu edilmeyen etkilerinden korunma ve bunların araştırılması için her türlü girişimi kapsayan örgütsel bir çalışmadır.

Farmakovijilans ilk olarak 1972 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından (WHO) ilaç izlemi belli bir popülasyonda, ilaçlar ile bunların kullanımında oluşan advers etkiler arasında olası nedensel ilişkileri belirlemek üzere yapılan her türlü girişim olarak tanımlanmıştır.

Böylece bu tanımlama ile yalnızca ilaçlarla oluşan arzu edilmeyen etkilerin neden - sonuç ilişkisini ortaya koymaktan öteye bunların oluş mekanizmalarını, risk faktörlerini, korunmaya yönelik önlemleri vb.ni de içine alan klinik, epidemiyolojik ve istatistiksel bir organizasyon söz konusu olmaktadır.

Farmasötik şekil, ilacın kullanılabilir hale getirildiği şekildir. ilacın etkin maddesi sıvı ya da katkı maddelerle çeşitli şekillerde kullanılabilir hale getirilir.

Aynı ilaç, aynı miktarda değişik sıvı ya da katkı maddeleriyle farklı etkiler yapar. Burada uygulandığı yerden ilacın emilim derecesinin değiştiği gerçeğini açıkça görmek mümkündür. Örneğin, penisilin G ağızdan alındığında sindirim sisteminden üçte biri emilir. Çünkü mide asidinde parçalanır. Aynı ilacın paranteral kullanımına eşdeğer bir kan konsantrasyonu elde edebilmek için ağızdan 3-5 kat daha yüksek dozda ilaç verilmesi gerekir.

Çeşitli kimyasal maddelerden elde edilen ilaçların kolayca alınabilmeleri amacıyla ve gerektiği gibi yararlanılabilmesi için hazırlanmış çeşitli şekilleri vardır.